Parhaat raketit tukun hintaan

TO THE NEW YEAR

TIETOSUOJASELOSTE

Asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Rakettitukku Oy (2411195-2) Hakamaantie 20, 90440 Kempele Puh. +358 20 785 6680 info@rakettitukku.fi www.rakettitukku.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö Jorma Peltokorpi Puh. +358 20 785 6680 info@rakettitukku.fi (rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt) www.rakettitukku.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Rakettitukku Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Suomen Rakettitukku Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen ylläpitoon asiakassuhteen hoitoa, laskutusta, virheen korjausta, maksukyvyn tarkistusta, raportointia, yritystietojen ja oikeellisuuden tarkistamista varten sekä Suomen Rakettitukku Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointia ja viestintää varten.

Rekisterin tietoja saatetaan käyttää myös Suomen Rakettitukku Oy:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten tarkastuksiin, tietojen analysointiin, tutkimukseen sekä tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja asiakasviestintää varten.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja rekisterissä voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Suomen Rakettitukun palveluiden käyttäjät tai markkinointiluvan antaneet. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  1. Perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite) sekä yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystiedot.

  2. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten sopimus- ja tilaustiedot, laskutustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, asiakaspalautteet, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito.

Henkilötietoja vastaanottavat Suomen Rakettitukku Oy:n työntekijät sen henkilötietoja käsittelevät alihankkijat.

6. Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan tai siihen saakka kunnes rekisteröity on pyytänyt tietojen poistamista, ellei rekisterinpitäjällä ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy, ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkuuden luomisvaiheessa tai asiakkaiden myynninedistämisvaiheessa ilmoittamat tiedot tai sopimuksen valmistelun yhteydessä antamat ja myöhemmin mahdollisesti täydentämät tiedot, asiakkuuden aikana syntyneet asiointitiedot sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn muussa yhteydenpidon yhteydessä ilmoittamat tiedot. Säännönmukaisina tietolähteinä ovat lisäksi henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten ytj.fi -sivusto (asiakkaan osoite- ja laskutustiedot) ja tieke.fi -sivusto (verkkolaskuosoitteet).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan jakaa Suomen Rakettitukku Oy:n sisällä sekä Suomen Rakettitukku Oy:n alihankkijoiden kanssa palveluiden tarjoamiseksi. Suomen Rakettitukku Oy saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä.

9. Tietojen siirto EU tai ETA -alueen ulkopuolelle

Suomen Rakettitukku Oy voi ulkoistaa osan henkilötietojen käsittelystä yrityksille, jotka voivat sijaita myös EU:n ETA:n ulkopuolella sijaitsevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat päästä käsiksi henkilötietoihin tarjotakseen palveluitaan. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-US Privacy Shield -järjestelyllä tai käyttämällä EU:n henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia mallisopimuslausekkeita (Komission päätös C (2010) 593).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävään tietosisältöön ja järjestelmiin pääsyyn ovat oikeutettuja vain ne Suomen Rakettitukku Oy:n tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja ja jotka tarvitsevat sitä tehtävissään. Varmistamme, että rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti yksilönsuojaa ja tietosuojaa kunnioittaen sitouttamalla työntekijöitämme tietosuoja- ja turvallisuusohjeistuksen noudattamiseen. Kaikkia tietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

11. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöillä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä, oikeus saada tietoa tietojen käsittelystä, oikeus oikaista rekisterissä olevia tietoja, oikeus rajoittaa käsittelyä, oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus peruuttaa suostumus. Rekisterin henkilöllä on myös oikeus tulla unohdetuksi siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee suorittaa rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen info@rakettitukku.fi tai postitse osoitteeseen Suomen Rakettitukku Oy, Hakamaantie 20, 90440 Kempele.

Suomen Rakettitukku Oy saattaa päivittää tietosuojaan liittyviä käytäntöjään ajoittain. Jos muutamme käytäntöjä merkittävästi, tiedotamme siitä asiakkaitamme uutiskirjeitse tai verkkosivuillamme.